Spustili jsme objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025.

Videovýuka matematiky pro žáky prvního ročníku osmiletých gymnázií

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Aritmetika a algebra:

Dělitelnost (pravidla dělitelnosti, soudělnost, prvočísla, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel)

Desetinná čísla (vysvětlení, základní operace, zaokrouhlování aj.)

Záporná čísla (vysvětlení, základní operace, porovnávání, aj.)

Zlomky (společný jmenovatel, početní operace, převod na desetinná čísla atd.)

Číselná osa (čísla opačná, aritmetický průměr, absolutní hodnota, porovnávání atd.)

Rovnosti, množiny, souřadnice, Vennovy diagramy a mnoho dalšího…

Geometrie:

Početní geometrie obrazců (obvod a obsah, čtverce, obdélníky a trojúhelníky aj.)

Početní geometrie těles (objem a povrch, krychle, kvádr, hranol aj.)

Trojúhelníky (trojúhelníková nerovnost, věty o shodnosti)

Úhly (Dvojice úhlů, vnitřní a vnější úhly, úhly v obrazci)

Konstrukční geometrie (rýsujeme čtverce, trojúhelníky, osová a středová souměrnost, osa úhlu a osa strany aj.)

Jednotky, vzdálenosti, měřítko a další…