Spustili jsme objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025.

Obchodní podmínky

ilustrační obrázek k časti webu

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZKOUŠEK NANEČISTO

V těchto obchodních podmínkách najdete všechny důležité právní informace týkající se služeb nabízených nebo objednaných prostřednictvím webových stránek www.zkousky-nanecisto.cz provozovaných společností Zkoušky nanečisto s.r.o. Obchodní podmínky obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko.

OBSAH

I. Úvod

II. Smluvní vztah a uzavření smlouvy přes web

III. Dodací podmínky plnění

IV. Cena a platební podmínky

V. Školící a lektorské služby

VI. Online kurzy a materiály

VII. Online soutěže

VIII. Výhrady a odpovědnost

IX. Ochrana osobních údajů

X. Platnost a účinnost

I. Úvod

1.1 Zkoušky nanečisto s.r.o., se sídlem Na Březince 1515/22, 150 00, Praha 5 – Smíchov, IČ 06713408 (dále jen „provozovatel„), vydávají tyto Obchodní podmínky, jimiž se vymezují vzájemné závazky a pravidla při poskytování služeb provozovatelem zákazníkovi.

1.2 Kontakty provozovatele:

e-mail: [email protected]

telefon: 702 147 931

II. Smluvní vztah a uzavření smlouvy

2.1 Tyto Obchodní podmínky se vztahují na veškeré případy poskytování služeb z nabídky, prezentované na webových stránkách provozovatele www.zkousky-nanecisto.cz (dále jen „web„) objednané distančním způsobem. Specifická pravidla pro specifické služby provozovatele, a to pro

2.1.2 školící a lektorské služby (čl. V.)

2.1.3 online kurzy a materiály (digitální obsah) (čl. VI.)

2.1.4 online soutěže (čl. VII.)

jsou popsána dále v těchto podmínkách.

2.2 V případě, že je zákazník spotřebitelem, tedy fyzickou osobou jednající mimo rámec svého případného podnikání, uplatní se vedle těchto Obchodních podmínek též pravidla stanovená ve Spotřebitelských právech, dostupná zde. Dostanou-li se tyto Obchodní podmínky do kolize s pravidly stanovenými ve Spotřebitelských právech, mají před těmito Obchodními podmínkami přednost pravidla zakotvená ve Spotřebitelských právech a případně též příslušná ustanovení občanského zákoníku nebo zákona o ochraně spotřebitele, chránící spotřebitele.

2.3 Zákazník může smlouvu s provozovatelem uzavřít zejména prostřednictvím uživatelského rozhraní webu a/nebo uzavřením (dílčí) smlouvy na konkrétní službu (dále společně jen „plnění„) s provozovatelem prostřednictvím e-mailu či jinou formou komunikace na dálku.

2.4 Objednávka a uzavření smlouvy prostřednictvím uživatelského rozhraní webu

a) Zákazník objednává plnění přes uživatelské rozhraní webu - automatický objednávkový systém, obvykle vyplněním a odesláním objednávkového formuláře.

b) Objednávku může provést pouze registrovaný zákazník – uživatel, který vyplní údaje o žákovi, pro kterého jsou služby určeny.

c) Na rozhraní webu je uveden podrobný popis a vlastnosti nabízeného plnění včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co zákazníkovi může přinést a jakou formou je poskytován, jakož i o ceně plnění včetně uvedení daní a případných nákladů na dodání, způsobu úhrady ceny a údaje o způsobu dodání.

d) Zákazník při objednání konkrétního plnění ve webovém rozhraní vyplní své osobní (zejm. kontaktní) údaje.

e) Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně opravit chyby.

f) Po zkontrolování objednávky zákazník zaškrtnutím příslušného políčka potvrdí, že se obeznámil s těmito obchodními podmínkami (a v případě spotřebitele též se Spotřebitelskými právy).

g) Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností zaplatit„. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až potvrzením objednávky).

h) Po obdržení objednávky zašle provozovatel zákazníkovi e-mailem potvrzení. Potvrzení bude obsahovat minimálně označení plnění, jeho rozsah, popis, cenu, termín plnění a tyto obchodní podmínky a v případě zákazníka spotřebitele též Spotřebitelská práva.

i) Provozovatel i zákazník jsou oba oprávněni odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím rozhraní webu i bez udání důvodu až do doby, kdy provozovatel zašle zákazníkovi e-mailové potvrzení o uzavřené smlouvě dle § 1824a občanského zákoníku.

2.5 Není-li objednávka učiněna prostřednictvím rozhraní webu (objednávkového formuláře), je smlouva uzavřena bezvýhradným potvrzením smluvních podmínek zákazníkovi ze strany provozovatele. Potvrzení objednávky provozovatelem, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí objednávky a tvoří nový návrh provozovatele na uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy za takto nově stanovených podmínek pak dojde buď bezvýhradným potvrzením podmínek zákazníkem anebo poskytnutím plnění provozovatelem zákazníkovi (za podmínek stanovených v potvrzení objednávky provozovatelem).

2.6 Podá-li zákazník objednávku prostřednictvím telefonu, provozovatel potvrdí zákazníkovi smluvní podmínky písemně e-mailem a poskytne mu znění těchto obchodních podmínek, popř. též Spotřebitelských práv.

2.7 Po uzavření smlouvy se zákazníkem prostřednictvím rozhraní webu provozovatel aktivně v přiměřené době od odeslání objednávky zkontroluje objednávku zákazníka. V případě, že provozovatel provedenou kontrolou zjistí okolnosti mající vliv na poskytování služeb (např. duplicitně objednané kurzy, zjevné chyby v objednávce, možnost poskytnutí slevy, splátkového kalendáře apod.), provozovatel za tímto účelem kontaktuje zákazníka a nabídne mu změnu smlouvy tak, aby smlouva co nejlépe reflektovala potřebu zákazníka a provoz služeb provozovatele. Odmítne-li zákazník odůvodněný návrh na změnu smlouvy, je provozovatel oprávněn odstoupit od smlouvy, popřípadě její dotčené části. Nejsou-li dodatečnou kontrolou objednávky provozovatelem zjištěny nesrovnalosti, popř. jsou-li vyřešeny dohodou o změně smlouvy se zákazníkem, popř. (částečným) odstoupením od smlouvy se zákazníkem, odešle provozovatel zákazníkovi e-mail s pokyny k platbě objednaného plnění.

2.8 Provozovatel je na základě uzavřené smlouvy povinen poskytnout zákazníkovi plnění podle smlouvy a zákazník se zavazuje zaplatit provozovateli celkovou cenu plnění.

2.9 Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.10 Smlouva je uzavírána v českém jazyce a archivována v elektronické podobě v archivu provozovatele. Smlouva není přístupná třetím osobám, spotřebiteli může být smlouva poskytnuta na jeho písemnou žádost.

2.11 Zaslání ceníku, obchodních nabídek, oběžníků a jiných materiálů provozovatele zákazníkovi není považováno za závaznou nabídku plnění.

III. Dodací podmínky plnění

3.1 Provozovatel si vyhrazuje jednostranné prodloužení termínu plnění v případě výskytu okolností, bránících poskytnutí plnění v původně deklarovaném termínu a provozovatelem nezaviněných. Případy vyšší moci (např. požár, exploze, záplavy, stávky u výrobce zboží, nařízení protiepidemických opatření apod.) opravňují provozovatele přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy pro nemožnost plnění bez nároku zákazníka na náhradu škody a v případě služeb uvedených v čl. V. změnit poskytované plnění v souladu s těmito podmínkami. Zjistí-li provozovatel, že sjednaný termín dodání nemůže dodržet, zákazníka o tom bez zbytečného odkladu informuje.

3.2 V případě, že je zákazník v prodlení s úhradou jakékoli částky za jakékoli plnění provozovatele, je provozovatel oprávněn pozastavit veškeré anebo některé poskytované plnění zákazníkovi.

3.3 Není-li dohodnuto jinak, je zákazník povinen převzít od provozovatele i částečné dodávky.

IV. Cena a platební podmínky

4.1 Ceny plnění jsou uváděny na rozhraní webu, popř. v ceníku provozovatele. Nestanoví-li tyto všeobecné obchodní podmínky jinak (zejm. v čl. V – školící a lektorské služby a v čl. VI. online kurzy a materiály) a není-li mezi provozovatelem a zákazníkem sjednáno jinak, je zákazník povinen uhradit cenu plnění do 5 pracovních dnů od výzvy provozovatele k úhradě.

4.2 Provozovatel zašle zákazníkovi po přijetí a kontrole jeho objednávky e-mail s pokyny k úhradě ceny plnění. Provozovatel zašle zákazníkovi e-mailem potvrzení o přijetí platby. Příslušný daňový doklad bude uložen v elektronickém archivu provozovatele a zákazníkovi je poskytnut pouze na základě jeho písemné žádosti.

4.3 Nabízí-li provozovatel na webu možnost časově omezeného čerpání plnění (služeb) zdarma, může takovou nabídku jeden zákazník čerpat pouze jednou, přičemž taková nabídka nezavazuje ani jednu ze stran k následné nabídce nebo objednávce dalšího plnění.

4.4 Není-li sjednáno jinak, má provozovatel v případě prodlení zákazníka s úhradou ceny plnění právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

V. Školící a lektorské služby

Spočívá-li plnění v poskytování školících či lektorských služeb provozovatele, uplatní se následující pravidla, pokud Spotřebitelská práva pro případ smlouvy se spotřebitelem nestanoví jinak:

5.1 Služby mohou být poskytovány osobně provozovatelem anebo jím pověřeným lektorem; za kvalitu a výběr lektora odpovídá provozovatel.

5.2 Služby jsou poskytovány obvykle kolektivně v místě a termínech vyhlašovaných provozovatelem na webu předem.

5.3 Služby vyžadující fyzickou přítomnost (nikoli online) jsou poskytovány pouze studentům, kteří neprojevují příznaky nakažlivého či jinak nebezpečného onemocnění; o vyloučení z poskytování služby je oprávněn rozhodnout příslušný lektor. Provozovatel a zákazník na základě oznámení onemocnění postupují přiměřeně podle čl. 5.4 níže, je-li to možné, a není-li to možné, přiměřeně podle čl. 5.5 níže. V případě, že zákazník má v úmyslu odmítnout návrh provozovatele ohledně změny podmínek či plnění, postupuje se přiměřeně podle 5.6 níže.

5.4 Provozovatel je oprávněn z důležitých důvodů objednávky služeb zrušit, a to i po uhrazení, s tím, že nabídne zákazníkovi nahrazení v jiném termínu, popř. za upravených podmínek, které je zákazník vždy oprávněn odmítnout a požadovat vrácení uhrazené ceny. Zákazník není oprávněn změnu odmítnout, pokud se jedná výhradně o změnu termínu z důvodu nemoci či jiné omluvitelné překážky na straně provozovatele a pokud nový termín je v podobném časovém termínu, jako byl termín původní. Rozhodne-li se provozovatel jednostranně změnit podmínky plnění z důvodů uvedených v tomto článku, informuje o této skutečnosti a o obsahu změny podmínek vhodným způsobem zákazníka (e-mailem, zveřejněním na webových stránkách apod.).

5.5 Provozovatel je oprávněn změnit podobu sjednaných školících a lektorských služeb na plnění spočívající v poskytování online kurzů a materiálů podle čl. VI. těchto obchodních podmínek v případě výskytu okolností, bránících poskytnutí plnění v původně deklarovaném termínu, způsobu či rozsahu a provozovatelem nezaviněných (z důvodu vyšší moci). Příklady vyšší moci jsou uvedeny v čl. 3.1 výše. Rozhodne-li se provozovatel jednostranně změnit poskytované plnění z důvodů uvedených v tomto článku, informuje o této skutečnosti a o obsahu změny plnění vhodným způsobem zákazníka. Změněné plnění musí co do rozsahu a obsahu přiměřeně odpovídat původnímu plnění.

5.6 Zákazník je oprávněn změny podle čl. 5.4 a 5.5 odmítnout pouze bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy je o nich informován, a v odmítnutí uvést konkrétní důvody, pro které pro něj není navržená změna přijatelná; neučiní-li tak, právo odmítnout změnu zaniká. Odmítne-li zákazník změnu řádně a včas, je kterákoli strana oprávněna od smlouvy v rozsahu sjednaného a dosud neposkytnutého plnění odstoupit, s tím, že provozovateli v takovém případě náleží náhrada již vynaložených nákladů na poskytnuté plnění, i kdyby pro zákazníka nemělo užitek.

5.7 Provozovatel je oprávněn stanovit minimální počet zákazníků (studentů) pro poskytování služeb, přičemž pokud není takto stanovená minimální kapacita naplněna, je provozovatel oprávněn příslušný kurz oznámením zákazníkům zrušit a nabídnout náhradní službu anebo vrátit uhrazenou cenu. Pokud bude zákazníkům nabídnuta náhradní služba, použije se ustanovení čl. 5.4 obdobně. Provozovatel je dále oprávněn odmítnout poskytovat klientům duplicitní služby (zejména v případech stejného kurzu poskytovaného ve více dnech v týdnu), a to za účelem umožnění účasti na kurzech co nejširšímu počtu žáků. V případech duplicitních objednávek je provozovatel oprávněn (částečně) odstoupit od smlouvy co do odstoupení od druhého a každého dalšího duplicitního kurzu.

5.8 V případě, že zákazník z jakýchkoli důvodů na vlastní straně služby nevyčerpá, uhrazená cena se nevrací, nedohodnou-li se strany jinak. Umožní-li provozovatel zákazníkovi zrušit již přijatou objednávku před zahájením poskytování služeb, je oprávněn účtovat přitom storno poplatek (odstupné) ve výši stanovené na webu anebo dohodnuté.

5.9 Není-li mezi provozovatelem a zákazníkem sjednáno jinak a jedná-li se o službu dlouhodobého prezenčního kurzu (rozsah nejméně 5 lekcí), je zákazník povinen uhradit cenu plnění do 14 dnů od termínu první lekce prezenčního kurzu. Je-li služba objednávána v době, kdy dlouhodobý prezenční kurz byl již zahájen, je zákazník povinen uhradit cenu plnění do 14 dnů od termínu lekce nejblíže následující po odeslání objednávky. Ve stejných lhůtách a za stejných podmínek je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy. Na termín splatnosti ani trvání lhůty k odstoupení nemá vliv okolnost, zda služba byla žákovi skutečně poskytnuta (např. z důvodu nemoci žáka). Není-li cena uhrazena řádně a včas, je provozovatel oprávněn pozastavit poskytování plnění a/nebo odstoupit od smlouvy.

5.10 Není-li mezi provozovatelem a zákazníkem sjednáno jinak a jedná-li se o službu jednorázového prezenčního kurzu je zákazník povinen uhradit cenu plnění před zahájením kurzu.

5.11 V případech, kdy zákazník dobrovolně uhradí službu před termínem splatnosti v rámci tzv. „předobjednávky„, tj. služby, jejíž poskytování má být zahájeno až s odstupem několika týdnů či měsíců, je oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené ceny plnění až do dne předcházejícímu dni zahájení poskytování služeb.

5.12 Jakékoli výhrady či reklamace ke kvalitě poskytnuté služby (nároky vyplývající z vady poskytnuté služby) musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu, jinak nemohou být zohledněny.

5.13 V případě, že provozovatel poskytne v souvislosti se službou zákazníkovi materiály chráněné autorskými právy provozovatele nebo třetích osob, je zákazník oprávněn využít je pouze pro své osobní potřeby v souvislosti s poskytnutou službou.

VI. Online kurzy a materiály

Spočívá-li plnění v poskytování online kurzů či materiálů provozovatele, uplatní se následující pravidla, pokud Spotřebitelská práva pro případ smlouvy se spotřebitelem nestanoví jinak:

6.1 Služba je zákazníkům poskytována zejména těmito způsoby:

a) zpřístupněním online materiálů, výukových videí či audiozáznamů na serveru provozovatele (či prostřednictvím externího serveru nebo služby určených provozovatelem),

b) zasláním materiálů v elektronické formě,

c) zpřístupněním online testů bez/s individuálním písemným hodnocením lektora,

d) zpřístupněním živého video přenosu výuky,

e) zpřístupněním hovoru, příp. videohovoru a chatu s lektorem,

a to obvykle prostřednictvím uživatelského účtu zákazníka (poskytnutím přístupových údajů – uživatelského jména, hesla apod.), popřípadě prostřednictvím jiné vhodné elektronické formy (e-mail, videokonference, messenger, apod.). Služba je poskytnuta bez ohledu na to, zda zákazník možnosti přístupu k materiálům, testům, živým přenosům a jiným zdrojům uvedeným výše či tyto zdroje samotné využije či nikoli. Zákazník není oprávněn materiály či jiné zdroje uvedené výše stahovat, zaznamenávat či jinak ukládat do svého zařízení, s výjimkou případů, kdy jsou tyto výstupy zákazníkovi poskytovány ve formě, která takové stažení, zaznamenání či jiné uložení předpokládá (např. přiložením materiálů do přílohy e-mailu či poskytnutím odkazu vedoucího ke stažení souborů apod.).

6.2 Věci poskytované zákazníkovi v rámci služeb dle čl. 6.1 písm. a) až e) mají (mohou mít) charakter digitálního obsahu ve smyslu občanského zákoníku. Z toho důvodu má smlouva uzavřená mezi provozovatelem a zákazníkem též obvykle charakter smlouvy o poskytování digitálního obsahu.

6.3 Digitální obsah dodávaný zpřístupněním v uživatelském rozhraní webu bude dodán obvykle bezodkladně, nejpozději okamžikem doručení potvrzení o uzavření smlouvy dle § 1824a občanského zákoníku. Je-li stanoven či dohodnut konkrétní den poskytování služby (zejm. v případech živého video přenosu výuky, videokonference, chatu s lektorem), bude služba dodána ve sjednaném termínu. Je-li předmětem plnění zaslání materiálů v elektronické formě e-mailem, bude plnění poskytnuto v přiměřené době po odeslání objednávky. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, bude jednotlivý digitální obsah zpřístupňován postupně dle rozvrhu provozovatele (např. na sebe navazující online testy).

6.4 Provozovatel odpovídá zákazníkovi, že je digitální obsah v době jeho dodání bez vad. Provozovatel poskytuje zákazníkovi případné aktualizace digitálního obsahu pouze po dobu trvání příslušné služby: Pro kurzy vedené ve školním roce tedy v období od 30. 9. do 30. 6. roku následujícího a pro prázdninové kurzy v období od 1. 7. do 30. 9. daného roku. Po uplynutí daného období/skončení plnění nejsou poskytovány aktualizace zakoupeného digitálního obsahu a provozovatel je oprávněn přístup k poskytovaným materiálům znemožnit (včetně deaktivace v zákaznickém účtu), neodpovídá za jejich dostupnost ani za úplnost a správnost jejich obsahu.

6.5 Není-li mezi provozovatelem a zákazníkem sjednáno jinak a jedná-li se o službu dlouhodobého online kurzu (rozsah nejméně 5 lekcí), je zákazník povinen uhradit cenu plnění do 14 dnů od termínu první lekce online kurzu. Je-li služba objednávána v době, kdy dlouhodobý online kurz byl již zahájen, je zákazník povinen uhradit cenu plnění do 14 dnů od termínu lekce nejblíže následující po odeslání objednávky. Ve stejných lhůtách a za stejných podmínek je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy. Na splatnost a trvání lhůty k odstoupení nemá vliv okolnost, zda služba byla žákovi skutečně poskytnuta (např. z důvodu nemoci žáka, neschopnost připojení se žáka). Není-li cena uhrazena řádně a včas, je provozovatel oprávněn pozastavit poskytování plnění a/nebo odstoupit od smlouvy.

6.6 Není-li mezi provozovatelem a zákazníkem sjednáno jinak a jedná-li se o službu dodání digitálního obsahu, která nezahrnuje pravidelné lekce, zejména v případech zpřístupnění online materiálů, výukových videí či audiozáznamů, zaslání materiálů v elektronické formě, zpřístupněním online testů bez/s individuálním písemným hodnocením lektora, je zákazník povinen uhradit cenu plnění do 14 dnů od okamžiku dodání, resp. zpřístupnění služby.

6.7 V případech, kdy zákazník objedná a dobrovolně uhradí službu před termínem splatnosti v rámci tzv. „předobjednávky„, tj. služby, jejíž poskytování má být zahájeno až s odstupem několika týdnů či měsíců, je oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené ceny plnění až do dne předcházejícímu dni zahájení poskytování, popřípadě do dne předcházejícímu dni zpřístupnění služeb.

6.8 Digitální obsah ve formě materiálů vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl zákazník k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty:

a) dokumenty – *.pdf;

b) textové soubory – *.docx/doc,

c) tabulkové soubory – *.xlsx/xls,

d) prezentace – *.pptx/ppt;

e) fotografie - *.jpg/jpeg;

f) video - *.avi, *.mov, *.mp4, *.mkv.

6.9 Pro zpřístupnění digitálního obsahu je nezbytné, aby byl zákazník připojen k síti internet s dostatečnou kapacitou připojení a aby měl nainstalované veškeré dostupné aktualizace internetového prohlížeče a softwarového vybavení. Provozovatel neodpovídá za nedostupnost digitálního obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení zákazníka či z důvodu neaktualizovaného softwaru.

6.10 K přehrání digitálního obsahu prostřednictvím rozhraní webu je obvykle nutné se přihlásit do uživatelského účtu zákazníka zadáním přístupových údajů. Obsah online kurzu lze přehrát s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání (a případně též video přehrávání, jde-li o videokurz či videohovor). Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, aby byl zákazník připojen k síti internet s dostatečnou kapacitou připojení. Dále je nutné, aby hardware zákazníka umožňoval zvukový výstup (a případně obrazový výstup, jde-li o videokurz či videohovor).

6.11 Provozovatel upozorňuje, že digitální obsah může být krátkodobě dočasně nedostupný v případech stanovených v čl. 8.1 níže.

6.12 V případě, že provozovatel poskytne v souvislosti se službou zákazníkovi materiály chráněné autorskými právy provozovatele nebo třetích osob, je zákazník oprávněn využít je pouze pro své osobní potřeby v souvislosti s poskytnutou službou. Provozovatel je oprávněn umístit do materiálů vodoznak či jinou digitální značku, umožňující sledování využití a další distribuce materiálů; údaje takto získané však smí využít pouze v souvislosti s obranou oprávněných zájmů provozovatele či držitele autorských práv k materiálu.

6.13 Zákazník není oprávněn poskytnout přístupové údaje k čerpání služby anebo jinak umožnit čerpání služby třetí osobě.

VII. Online soutěže

7.1 Provozovatel může na webu přislíbit odměnu blíže neurčeným účastníkům soutěže, jejíž podmínky na webu provozovatel veřejně vypíše. Účastníkem soutěže v takovém případě může být kdokoli, kdo splní podmínky účasti stanovené provozovatelem, nestanoví-li podmínky soutěže jinak.

7.2 V případě online soutěží nevzniká mezi provozovatelem a účastníkem soutěže smlouva, jedná se pouze o veřejný příslib provozovatele.

7.3 Provozovatel je oprávněn soutěž kdykoli až do udělení ceny odvolat.

7.4 Účastníci soutěže nemají nárok na jakoukoli náhradu nákladů, které jim v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou, ani jiné nároky vůči provozovateli.

7.5 V případě, že se vítězem soutěže stane nejúspěšnějším splněním stanovených podmínek soutěže více účastníků, je provozovatel oprávněn mezi nimi vybrat jednoho či jiný omezený počet vítězů losem, dodatečně určenými kritérii či jiným vhodným způsobem, anebo rozdělit odměnu mezi vítěze.

VIII. Výhrady a odpovědnost

8.1 Provozovatel je zejména v souvislosti s nutnou údržbou, zlepšováním nebo opravami webu oprávněn dočasně omezit či zastavit provoz webu či poskytovaných služeb jako celku (popř. jeho některých částí, např. Informačních služeb), a to přednostně v době víkendů, pracovního klidu a v noci; takovou skutečnost je povinen, je-li to možné, v dostatečném předstihu zákazníkům oznámit, a to prostřednictvím webu či jiným vhodným způsobem.

8.2 Odpovědnost provozovatele za případnou újmu způsobené porušením povinností při poskytování plnění anebo v souvislosti s ním je dána pouze v případech, že ke vzniku újmy dojde v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslu na straně provozovatele; rozsah náhrady újmy je omezen v celkovém souhrnu částkou odpovídající celkové ceně služeb uhrazené provozovateli za dobu trvání dané smlouvy.

8.3 Provozovatel neodpovídá za případné výpadky v poskytování plnění, způsobené na straně třetích osob, zejména pak dodavatelů služeb nezbytných k poskytování služeb (poskytovatelé hostingu, internetového připojení, dodavatelé elektrické energie apod.), anebo zásahy vyšší moci, jakož i za škody nepředvídatelné či neodvratitelné.

8.4 Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnout službu a nevpustit do budovy nebo vykázat z budovy, ve které poskytuje školící a lektorské služby, studenta, u kterého vznikne podezření, že trpí možnými příznaky nakažlivého či jinak ohrožujícího onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, jiný příznak infekce dýchacích cest, bolesti břicha, svalů apod.). V případě nezletilého studenta provozovatel o podezření na onemocnění studenta bezodkladně informuje jeho zákonného zástupce. Provozovatel a zákazník následně postupují přiměřeně podle čl. 5.3 výše.

IX. Ochrana osobních údajů

9.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) a právním předpisy České republiky.

9.2 Všechny osobní údaje, které zákazník při spolupráci s provozovatelem uvede, jsou důvěrné a bude tak s nimi zacházeno.

9.3 Zákazníci se mohou podrobně seznámit s druhy zpracovávaných osobních údajů, účely zpracování, právními důvody zpracování, délkou zpracování a jejich právy zde (dále jen „informace o zpracování osobních údajů„).

X. Platnost a účinnost

10.1 Tyto Obchodní podmínky se vydávají na dobu neurčitou. Platnosti a účinnosti nabývají dnem jejich vydání.

10.2 Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto Obchodních podmínek bez předchozího upozornění, s tím, že aplikováno je vždy znění těchto Obchodních podmínek účinné ke dni potvrzení konkrétní objednávky.

10.3 Práva a povinnosti neupravené těmito podmínkami se řídí právem České republiky. K rozhodování případných sporů mezi provozovatelem a zákazníkem bude vždy příslušný soud České republiky, určený podle sídla provozovatele.

V Praze dne ¬ 1. 7. 2024

Mgr. Petr Husar