Spustili jsme objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025.

Spotřebitelská práva

ilustrační obrázek k časti webu

SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA

Tento dokument obsahuje mj. tzv. sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku.

Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s obchodními podmínkami a spotřebitelskými právy zaškrtnutím příslušného okénka v závěru objednávkového formuláře. Jste-li spotřebitelem, stanou se spotřebitelská práva součástí uzavřené smlouvy a budou i pro Vás závazné. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě.

Děkujeme za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

OBSAH:

A. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

B. POUČENÍ SPOTŘEBITELE O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

C. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE ZA VADY PLNĚNÍ

D. VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

A. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

V případě, že zákazníkem je spotřebitel, bere na vědomí, že:

 • Údaje o hlavních vlastnostech služby jsou vždy uvedené přímo v popisu dané služby na webových stránkách www.zkousky-nanecisto.cz. Kliknutím na službu, se zobrazí podrobný popis služby. Totéž platí u služeb s digitálním obsahem (podrobné informace týkající se digitálního obsahu jsou obsaženy v čl. VI. obchodních podmínek).
 • Poskytovatelem služeb je společnost Zkoušky nanečisto s.r.o., se sídlem Na Březince 1515/22, 150 00, Praha 5 – Smíchov, IČ 06713408, kontaktní e-mail: [email protected], kontaktní telefon: 702 147 931.
 • Cena služeb je vždy uvedená v jejich popisu. Ve shrnutí objednávky v objednávkovém formuláři je uvedena celková cena za všechny objednané služby. Cena služeb může být změněna pozdější dohodou stran (např. dodatečným poskytnutím slevy). Náklady na dodání nejsou u tohoto druhu služeb účtovány.
 • Provozovatel neúčtuje za připojení k webu žádné poplatky ani náklady na prostředky komunikace na dálku.
 • Zálohy ani platby předem nejsou vyžadovány, uhradí-li zákazník platbu před stanoveným termínem splatnosti, činí tak dobrovolně.
 • Služby lze hradit bankovním převodem, popřípadě v hotovosti v sídle provozovatele nebo v případě prezenčních školících a lektorských kurzů v hotovosti v místě poskytování služby. Způsob a čas dodání se liší podle druhu objednané služby. U prezenčních školících a lektorských kurzů je služba poskytována osobně v termínech předem stanovených v popisu služby. U online kurzů je služba poskytována zpravidla prostřednictvím online videokonference a u digitálního obsahu (elektronických materiálů, videí atp.) je služba poskytována zpravidla jejich zpřístupněním (podrobné informace týkající se času a způsobu dodání jsou obsaženy v čl. V. a čl. VI. obchodních podmínek).
 • V případě, že zákazník zjistí chyby v odeslané objednávce a na chyby provozovatele bez zbytečného odkladu upozorní, podnikne provozovatel potřebné kroky k nápravě chyb; provozovatel však nemůže garantovat úplnou nápravu v případě, že na základě v dobré víře přijaté objednávky již učinil neodvratné kroky k poskytnutí plnění.
 • Příslušný daňový doklad a informace o obsahu uzavřené smlouvy budou uloženy v elektronickém archivu provozovatele a mohou být zákazníkovi později na žádost vydány.
 • V případě, že zákazník není spokojen s postupem provozovatele, může se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci či jiný příslušný orgán státního dohledu.
 • Provozovatel není vázán žádným kodexem chování; bude-li takový kodex později přijat, zpřístupní ho provozovatel na webu.
 • Smlouvy se spotřebitelem skončí v okamžiku splnění a nejsou uzavírány na dobu neurčitou či s automatickým obnovováním, není-li to výslovně sjednáno.
 • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených v obchodních podmínkách a za podmínek stanovených níže v odst. B.
 • Spotřebitel má právo reklamovat vadnou službu a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách a níže v odst. C.

B. POUČENÍ SPOTŘEBITELE O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Zákazník - spotřebitel má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím rozhraní webu, popřípadě prostřednictvím e-mailu či jiným distančním způsobem, odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne odeslání objednávky.
 • Spotřebitel má dále právo odstoupit od smlouvy uzavřené shora uvedeným způsobem v případech stanovených obchodními podmínkami, a to zejména v případech dle čl. 2.4. písm. i), čl. 5.6, čl. 5.9, čl. 5.11, čl. 6.5 a čl. 6.7 obchodních podmínek.
 • Je-li provozovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může zákazník od smlouvy odstoupit, nesplní-li provozovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej zákazník vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě – strany se dohodly, že tato lhůta činí nejméně 5 pracovních dnů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení provozovatele nebo z okolností zjevné, že provozovatel digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné.
 • Potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 občanského zákoníku je zákazníkům zasíláno v přiměřené době po doručení objednávky.
 • Zvláštní podmínky týkající se možností odstoupení od smlouvy odchylně od těchto ustanovení mohou být uvedeny v e-mailu provozovatele, kterým jsou zákazníkovi sděleny pokyny k platbě, vždy jde o důvody k odstoupení ve prospěch zákazníka.
 • Odstoupení od smlouvy musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v odstavci 1, popř. odst. 3 tohoto článku B nebo ve lhůtách stanovených v jednotlivých případech v obchodních podmínkách. Odstoupení od smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu sídla provozovatele či na e-mail [email protected].
 • V případě platného odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší; Plnění poskytnuté provozovatelem musí být provozovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, je-li to možné.
 • Odstoupení od smlouvy může zákazník učinit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči provozovateli, ideálně písemným sdělením anebo využitím formuláře, který je přílohou tohoto dokumentu v článku D.
 • Cena plnění bude v případě zániku smlouvy s nárokem na vrácení ceny zákazníkovi vrácena stejným způsobem, jako byla hrazena, neurčí-li zákazník výslovně v rámci odstoupení jiný způsob.
 • Zákazník má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 • Je-li společně s plněním poskytnut zákazníkovi dárek či jiné bezplatné plnění, je darovací smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu s plněním provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

C. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE ZA VADY PLNĚNÍ

 • 1. Provozovatel odpovídá zákazníkovi, že plnění provozovatele při dodání zákazníkovi nemá vady.
 • Digitální obsah

 • Zákazník může vytknout vadu, která se u digitálního obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku k poskytování digitálního obsahu. Jde-li o jednorázové plnění, může vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od zpřístupnění; při posuzování vady je však vždy třeba zohlednit požadavky kladené na plnění v době jeho poskytnutí.
 • K ověření, zda se vada na dodaném digitálním obsahu vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí zákazníka, je zákazník povinen poskytnout provozovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti zákazníka je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro zákazníka co nejméně rušivé. Odmítne-li zákazník součinnost poskytnout, je to zákazník, který je povinen prokázat, že digitální obsah byl poskytnut vadně.
 • Má-li digitální obsah vadu, může zákazník požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné.
 • Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
 • provozovatel vadu neodstranil podle § 2389l občanského zákoníku nebo je z prohlášení provozovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka,
 • se vada projeví i po odstranění, nebo
 • je vada podstatným porušením smlouvy.
 • Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl zákazníkovi poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; zákazníkovi náleží sleva i v případě, že odstoupí od smlouvy.
 • Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada digitálního obsahu jen nevýznamná.
 • Provozovatel neodpovídá za vady, které mohou vzniknout zákazníkovi z důvodu nedostatečné kapacity internetového připojení zákazníka, neaktualizovaného internetového prohlížeče či nenainstalovaného softwaru nebo nedostatečného hardwaru pro spuštění online služeb a materiálů, které není schopen ovlivnit.
 • On-line kurzy a materiály obsahují pouze návody a doporučení, provozovatel neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.
 • Peněžité částky, které má provozovatel z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, vrátí provozovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne vyřízení reklamace, včetně poskytnutí potřebné součinnosti k prověření vady a způsobu jejího řešení. Použije přitom stejný způsob, jakým zákazník uhradil cenu, ledaže zákazník výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím žádné náklady.
 • Služby

 • Vadu služeb lze vytknout bez zbytečného odkladu poté, co měl zákazník možnost vadu zjistit, nejpozději do šesti (6) měsíců od převzetí předmětu plnění.
 • Je-li vadné plnění spočívající výhradně v poskytování služeb podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo
  • a) na odstranění vady dodáním nového plnění bez vady nebo dodáním chybějícího plnění, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti plnění, může zákazník požadovat jen výměnu dané části; není-li to možné, může zákazník odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady;
  • b) na odstranění vady opravou,
  • c) na přiměřenou slevu z ceny, nebo
  • d) odstoupit od smlouvy.
 • Je-li vadné plnění spočívající výhradně v poskytování služeb nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada poskytnuté služby jen nevýznamná.
 • Provozovatel neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci poskytnutých služeb v praxi.
 • Společná ustanovení pro postup při vytknutí vad plnění

 • Nároky z titulu odpovědnosti za vady plnění je nutné vytknout u provozovatele bez zbytečného odkladu po zjištění vad, a to písemně či elektronicky na e-mailovou adresu [email protected].
 • Zákazník sdělí provozovateli, jaký způsob řešení vady si zvolil, při reklamaci vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu provozovatele; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li provozovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 • Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu provozovatel nemůže dodat nové plnění bez vad, vyměnit jeho součást nebo plnění opravit, jakož i v případě, že provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.
 • Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může provozovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může provozovatel odstranit podle své volby opravou nebo dodáním nového plnění.
 • Neodstraní-li provozovatel vadu plnění včas nebo vadu plnění odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu provozovatele. Právo na dodání nového plnění, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže plnění řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.
 • Při dodání nového (náhradního) plnění vrátí zákazník provozovateli na jeho náklady plnění původně dodané, je-li to možné.
 • Neoznámil-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu přiznáno nebude. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po poskytnutí plnění.
 • Doba odpovědnosti za vady, pokud jde o dodání plnění, běží od dodání plnění zákazníkovi; u digitálního obsahu běží doba ode dne prvního zpřístupnění.
 • O reklamaci plnění vyhotoví provozovatel písemné potvrzení (reklamační protokol). Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Zákazníkovi bude po vyřízení reklamace doručeno potvrzení o vyřízení reklamace.
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti provozovatele za vady, tj. práv z vadného plnění, se dále řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174 a § 2389g-2389s občanského zákoníku).

D. VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Zkoušky nanečisto s.r.o., se sídlem Na Březince 1515/22, 150 00, Praha 5 – Smíchov

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*): ______________________________________________

Datum objednání(*)/datum obdržení(*): __________________

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: __________________

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: ___________________________

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): _____________________

Datum: ____________________

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.