Objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025 spustíme 1. července ve 02:00.

Maturitní otázky z matematiky

Dlouhodobá příprava Elektronické materiály Tištěné materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Učebnice Maturitní otázky z matematiky obsahuje 55 přehledně řešených maturitních otázek s komentářem na téměř 370 stránkách textu.

Na stránkách učebnice můžete:

  • najít všechny informace o učebnici a kompletní seznam řešených otázek
  • stáhnout několik ukázkových kapitol.
  • objednat tištěnou verzi a/nebo digitální verzi - na CD nebo ke stažení z internetu

Přehled kapitol:

1. Lineární rovnice, lineární rovnice s parametrem, soustavy lineárních rovnic
2. Rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami
3. Rovnice s neznámou pod odmocninou
4. Kvadratické rovnice a nerovnice
5. Kvadratické rovnice s parametrem
6. Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice
7. Soustavy rovnic
8. Lineární a konstantní funkce, vlastnosti funkcí
9. Kvadratická funkce, grafické řešení kvadratické rovnice a nerovnice
10. Lineární lomená funkce
11. Mocninné a odmocninné funkce
12. Mocniny a odmocniny
13. Exponenciální funkce
14. Logaritmická funkce
15. Goniometrické funkce
16. Definiční obory funkcí
17. Exponenciální rovnice
18. Logaritmické rovnice
19. Goniometrické rovnice - základní typy
20. Goniometrické rovnice - užití goniometrických vzorců
21. Úpravy goniometrických výrazů, goniometrická funkce
22. Trigonometrické úlohy, sinová a kosinová věta
23. Substituční metoda při řešení matematických úloh
24. Úlohy na aplikaci Pythagorovy věty a Euklidových vět
25. Rovinná geometrie
26. Shodná zobrazení v rovině
27. Podobná zobrazení, stejnolehlost, užití stejnolehlosti
28. Stereometrie, výpočet odchylek a vzdáleností
29. Objemy a povrchy těles
30. Operace s vektory
31. Přímka v analytické geometrii
32. Rovina v analytické geometrii
33. Vzdálenosti v analytické geometrii
35. Kružnice v analytické geometrii
36. Elipsa v analytické geometrii
37. Parabola v analytické geometrii
38. Hyperbola v analytické geometrii
39. Tečny ke kuželosečkám
40. Variace a permutace
41. Kombinace
42. Rovnice s faktoriály a kombinačními čísly
43. Základy pravděpodobnosti
44. Posloupnosti - základní typy úloh
45. Aritmetická posloupnost
46. Geometrická posloupnost
47. Nekonečná geometrická řada
48. Počítání s komplexními čísly
49. Rovnice v oboru komplexních čísel
50. Binomická věta
51. Binomické rovnice, mocniny a odmocniny v oboru komplexních čísel
52. Derivace
53. Průběh funkce
54. Neurčitý integrál
55. Určitý integrál