Pozor! První termín pátečních a sobotních Zkoušek nanečisto se z důvodu mimořádných oprav přesouvá na 6. 10.

Databáze základních témat z českého jazyka - 9. třída

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Přehled témat:

 1. CERMAT - Ostrý i ilustrační test 2021 video řešení
 2. Bajka
 3. Balada a romance
 4. Básnické figury
 5. Citoslovce
 6. Částice
 7. Číslovky
 8. Dělení hlásek
 9. Dělení slov
 10. Doplněk
 11. Drama, komedia, tragédie
 12. Druhy číslovek
 13. Druhy tázacích vět
 14. Druhy vedlejších vět
 15. Druhy vět žádacích
 16. Druhy zájmen
 17. Epické literární žánry
 18. Epos
 19. Fejeton a sloupek
 20. Funkční styly
 21. Homonyma, slova mnohoznačná
 22. Charakteristika
 23. Inzerát
 24. Jak napsat skvělou písemku z českého jazyka
 25. Jazykové disciplíny
 26. Kdy psát a kdy nepsat čárky
 27. Koncovky podstatných jmen
 28. Koncovky přídavných jmen
 29. Lexikální rozbor
 30. Literární druhy
 31. Literární věda
 32. Lyrické literární žánry
 33. Lyricko-epické literární žánry
 34. Mluvnické kategorie číslovek
 35. Mluvnické kategorie sloves
 36. Modalita věty
 37. Morfematický rozbor
 38. Mýtus (báje)
 39. Neohebné slovní druhy
 40. Neverbální komunikace
 41. Odchylky od větné skladby
 42. Ohebné slovní druhy
 43. Podstatná jména
 44. Poezie
 45. Pohádka
 46. Pomnožná, hromadná a látková podstatná jména
 47. Pověst
 48. Povídka, novela, román
 49. Pravopis číslovek
 50. Pravopis koncovek přídavných jmen
 51. Pravopis místních jmen
 52. Pravopis osobních vlastních jmen
 53. Pravopis příslovcí zakončených na mě/mně
 54. Pravopis slov cizího původu
 55. Pravopis vlastních jmen
 56. Pravopis zájmen
 57. Prostě sdělovací funkční styl
 58. Próza
 59. Předložky
 60. Předmět
 61. Předpony s-, z-, vz-
 62. Přenesení významu
 63. Přepis výslovnosti
 64. Příslovce a příslovečné spřežky
 65. Příslovečné určení
 66. Přísudek
 67. Přísudek jmenný se sponou
 68. Přísudek jmenný se sponou x přísudek slovesný v trpném rodě
 69. Přísudek slovesný
 70. Rozbor složitého souvětí
 71. Rozbor věty z hlediska větných členů
 72. Rým
 73. Řazení textu
 74. Shoda přísudku s podmětem
 75. Skládání a spojování v sousloví
 76. Skloňování zájmen
 77. Slohové postupy
 78. Slova nadřazená, podřazená a souřadná
 79. Slova příbuzná
 80. Slovesa
 81. Slovesné tvary x druhy přísudků
 82. Slovesný vid
 83. Slovník a slovníkové heslo
 84. Souhláskové skupiny
 85. Spodoba znělosti
 86. Spojky
 87. Stylistika
 88. Typy souvětí
 89. Ústní lidová slovesno
 90. Úvaha a esej
 91. Vrstva slovní zásoby s příznakem času
 92. Vrstva slovní zásoby se společenským příznakem
 93. Vrstvy slovní zásoby
 94. Vypravování
 95. Významové poměry mezi větami hlavními
 96. Zájmena
 97. Základní skladební dvojice
 98. Zdvojování souhlásek
 99. Zkracování
 100. Zpráva a oznámení
 101. Životopis a motivační dopis