Databáze základních témat z českého jazyka - 7. třída

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Přehled témat:

 1. CERMAT - Ostrý i ilustrační test 2021 video řešení
 2. Bajka
 3. Balada a romance
 4. Básnické figury
 5. Citoslovce
 6. Co můžeme zjistit z textu
 7. Co můžeme zjistit z větné konstrukce
 8. Co můžeme zjistit ze slova
 9. Částice
 10. Číslovky
 11. Dělení hlásek
 12. Dělení slov
 13. Doplněk
 14. Drama, komedie, tragédie
 15. Druhy číslovek
 16. Druhy tázacích vět
 17. Druhy vedlejších vět
 18. Druhy vět žádacích
 19. Druhy zájmen
 20. Epické literární žánry
 21. Epos
 22. Fejeton a sloupek
 23. Frazeologie
 24. Funkční styly
 25. Homonyma, slova mnohoznačná
 26. Charakteristika
 27. Inzerát
 28. Jak napsat skvělou písemku z českého jazyka
 29. Jak rozumíme českému jazyku
 30. Jazykové disciplíny
 31. Kdy psát a kdy nepsat čárky
 32. Koncovky podstatných jmen
 33. Koncovky přídavných jmen
 34. Lexikální rozbor
 35. Literární druhy
 36. Literární věda
 37. Mluvnické kategorie číslovek
 38. Mluvnické kategorie sloves
 39. Modalita věty
 40. Morfematický rozbor
 41. Mýtus (báje)
 42. Neohebné slovní druhy
 43. Neverbální komunikace
 44. Ohebné slovní druhy
 45. Podstatná jména
 46. Poezie
 47. Pohádka
 48. Pomnožná, hromadná a látková podstatná jména
 49. Pověst
 50. Povídka, novela, román
 51. Pravopis číslovek
 52. Pravopis koncovek přídavných jmen
 53. Pravopis místních jmen
 54. Pravopis osobních vlastních jmen
 55. Pravopis příslovcí zakončených na mě/mně
 56. Pravopis vlastních jmen
 57. Pravopis zájmen
 58. Prostě sdělovací funkční styl
 59. Próza
 60. Předložky
 61. Předmět
 62. Předpony s-, z-, vz-
 63. Přenesení významu
 64. Přepis výslovnosti
 65. Příslovce a příslovečné spřežky
 66. Příslovečné určení
 67. Přísudek
 68. Přísudek jmenný se sponou
 69. Přísudek slovesný
 70. Rozbor věty z hlediska větných členů
 71. Rým
 72. Řazení textu
 73. Skládání a spojování v sousloví
 74. Skloňování zájmen
 75. Slohové postupy
 76. Slova nadřazená, podřazená a souřadná
 77. Slovesa
 78. Slovesný vid
 79. Slovník a slovníkové heslo
 80. Souhláskové skupiny
 81. Spodoba znělosti
 82. Spojky
 83. Stylistika
 84. Typy souvětí
 85. Ústní lidová slovesnost
 86. Úvaha a esej
 87. Vrstva slovní zásoby s příznakem času
 88. Vrstva slovní zásoby se společenským příznakem
 89. Vrstvy slovní zásoby
 90. Vypravování
 91. Zájmena
 92. Základní skladební dvojice
 93. Zkracování
 94. Zpráva a oznámení
 95. Životopis a motivační dopis