Spustili jsme objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025.

Databáze základních témat z českého jazyka - 7. třída

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Přehled témat:

 1. CERMAT - Ostrý i ilustrační test 2021 video řešení
 2. Bajka
 3. Balada a romance
 4. Básnické figury
 5. Citoslovce
 6. Co můžeme zjistit z textu
 7. Co můžeme zjistit z větné konstrukce
 8. Co můžeme zjistit ze slova
 9. Částice
 10. Číslovky
 11. Dělení hlásek
 12. Dělení slov
 13. Doplněk
 14. Drama, komedie, tragédie
 15. Druhy číslovek
 16. Druhy tázacích vět
 17. Druhy vedlejších vět
 18. Druhy vět žádacích
 19. Druhy zájmen
 20. Epické literární žánry
 21. Epos
 22. Fejeton a sloupek
 23. Frazeologie
 24. Funkční styly
 25. Homonyma, slova mnohoznačná
 26. Charakteristika
 27. Inzerát
 28. Jak napsat skvělou písemku z českého jazyka
 29. Jak rozumíme českému jazyku
 30. Jazykové disciplíny
 31. Kdy psát a kdy nepsat čárky
 32. Koncovky podstatných jmen
 33. Koncovky přídavných jmen
 34. Lexikální rozbor
 35. Literární druhy
 36. Literární věda
 37. Mluvnické kategorie číslovek
 38. Mluvnické kategorie sloves
 39. Modalita věty
 40. Morfematický rozbor
 41. Mýtus (báje)
 42. Neohebné slovní druhy
 43. Neverbální komunikace
 44. Ohebné slovní druhy
 45. Podstatná jména
 46. Poezie
 47. Pohádka
 48. Pomnožná, hromadná a látková podstatná jména
 49. Pověst
 50. Povídka, novela, román
 51. Pravopis číslovek
 52. Pravopis koncovek přídavných jmen
 53. Pravopis místních jmen
 54. Pravopis osobních vlastních jmen
 55. Pravopis příslovcí zakončených na mě/mně
 56. Pravopis vlastních jmen
 57. Pravopis zájmen
 58. Prostě sdělovací funkční styl
 59. Próza
 60. Předložky
 61. Předmět
 62. Předpony s-, z-, vz-
 63. Přenesení významu
 64. Přepis výslovnosti
 65. Příslovce a příslovečné spřežky
 66. Příslovečné určení
 67. Přísudek
 68. Přísudek jmenný se sponou
 69. Přísudek jmenný se sponou x přísudek slovesný v trpném rodě
 70. Přísudek slovesný
 71. Rozbor věty z hlediska větných členů
 72. Rým
 73. Řazení textu
 74. Shoda přísudku s podmětem
 75. Skládání a spojování v sousloví
 76. Skloňování zájmen
 77. Slohové postupy
 78. Slova nadřazená, podřazená a souřadná
 79. Slovesa
 80. Slovesné tvary x druhy přísudků
 81. Slovesný vid
 82. Slovník a slovníkové heslo
 83. Souhláskové skupiny
 84. Spodoba znělosti
 85. Spojky
 86. Stylistika
 87. Typy souvětí
 88. Ústní lidová slovesnost
 89. Úvaha a esej
 90. Vrstva slovní zásoby s příznakem času
 91. Vrstva slovní zásoby se společenským příznakem
 92. Vrstvy slovní zásoby
 93. Vypravování
 94. Zájmena
 95. Základní skladební dvojice
 96. Zdvojování souhlásek
 97. Zkracování
 98. Zpráva a oznámení
 99. Životopis a motivační dopis