Objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025 spustíme 1. července.

KURÝR – KUrz RÝsovacích Rozcviček pro žáky 5. tříd

Srovnání
ilustrační obrázek k časti webu

Podrobný obsah úrovní:

Základní úroveň obsahuje jednoduché konstrukční úlohy, které si kladou za cíl ukázat správný postup při řešení a rýsování čtverce, obdélníka, rovnostranného trojúhelníka, rovnoramenného trojúhelníka, kružnice, rovnoběžníka, lichoběžníka. Dále při využití Thaletovy kružnice, osové a středové souměrnosti. Jde především o osvojení vlastností jednotlivých geometrických útvarů, správného používání rovnoběžek, kolmic, os stran a v neposlední řadě i správného značení.

Cílem první úrovně je získat jistotu v řešení konstrukčních úloh rovinných útvarů. Učí žáky řešit úlohy komplexně, přesně a s přihlédnutím k možnosti najít více řešení.

Skoro všechny úlohy druhé úrovně obsahují minimálně dvě řešení. Po absolvování jsou již všichni schopni řešit složitější úlohy. Umí správně využít vlastností jednotlivých geometrických útvarů k nalezení všech řešení, dokáží vše správně promyslet, načrtnout a následně narýsovat.

Třetí úroveň obsahuje náročné konstrukční úlohy, klade důraz na různé záludnosti a chytáky vyskytující se u přijímacích zkoušek. Dvě a více řešení jsou samozřejmostí.

Čtvrtá úroveň přináší další sadu náročných konstrukčních úloh z přijímacích zkoušek. K úlohám jsme připravili doplňující otázky, které slouží nejen jako nápověda, ale zároveň prověří i obecnou znalost geometrie. Po jejím absolvování jsou všichni velmi dobře připraveni k řešení konstrukčních úloh u přijímacích zkoušek.

Ke každému příkladu ve všech úrovních je vypracováno barevné řešení po jednotlivých krocích řešení, včetně vysvětlení postupu a základních vlastností jednotlivých geometrických útvarů. Vše je názorně, jasně a přehledně vysvětleno.

Každá úroveň je doplněna videovýkladem.