Prezenční i Domácí Zkoušky nanečisto probíhají od 8. 4. do 14. 4. i ve všední dny! Podrobné informace najdete v rozvrhu.

Databáze výukových videí, doplňkových výuk a dalších materiálů - 5. třída český jazyk

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Připravili jsme pro Vás:

Databáze základních témat z českého jazyka

 1. CERMAT - Ostrý i ilustrační test 2021 video řešení
 2. Balada a romance
 3. Básnické figury
 4. Citoslovce
 5. Co můžeme zjistit z textu
 6. Co můžeme zjistit z větné konstrukce
 7. Co můžeme zjistit ze slova
 8. Částice
 9. Číslovky
 10. Dělení hlásek
 11. Dělení slov
 12. Drama, komedie, tragédie
 13. Druhy číslovek
 14. Druhy zájmen
 15. Epické literární žánry
 16. Frazeologie
 17. Homonyma, slova mnohoznačná
 18. Charakteristika
 19. Inzerát
 20. Jak rozumíme českému jazyku
 21. Koncovky podstatných jmen
 22. Koncovky přídavných jmen
 23. Lexikální rozbor
 24. Literární druhy
 25. Literární žánry
 26. Mluvnické kategorie číslovek
 27. Mluvnické kategorie sloves
 28. Morfematický rozbor
 29. Neohebné slovní druhy
 30. Ohebné slovní druhy
 31. Podstatná jména
 32. Poezie
 33. Pohádka
 34. Pomnožná, hromadná a látková podstatná jména
 35. Pranostika
 36. Pravopis číslovek
 37. Pravopis koncovek přídavných jmen
 38. Pravopis místních jmen
 39. Pravopis osobních vlastních jmen
 40. Pravopis příslovcí zakončených na mě/mně
 41. Pravopis vlastních jmen
 42. Pravopis zájmen
 43. Próza
 44. Předložky
 45. Předpony s-, z-, vz-
 46. Přenesení významu
 47. Přepis výslovnosti
 48. Příslovce
 49. Přísudek jmenný se sponou
 50. Přísudek slovesný
 51. Psaní -i/-í a y/ý po měkkých souhláskách
 52. Psaní -i/-í a y/ý po tvrdých souhláskách
 53. Psaní i-í/y-ý ve slovech cizího původu
 54. Psaní ú, ů
 55. Rým
 56. Shoda přísudku s podmětem
 57. Skládání a spojování v sousloví
 58. Skloňování zájmen
 59. Slova nadřazená, podřazená a souřadná
 60. Slova s předponou -vy/-vý
 61. Slovesa
 62. Slovník a slovníkové heslo
 63. Souhláskové skupiny
 64. Spodoba znělosti
 65. Spojky
 66. Ústní lidová slovesnost
 67. Vrstvy slovní zásoby
 68. Vypravování
 69. Zájmena
 70. Zdvojování souhlásek
 71. Zkracování

Procvičování základních témat (Doplňkové výuky)

 1. Číslovky
 2. Druhy rýmů
 3. Druhy vět podle postoje mluvčího
 4. Fonetická transkripce
 5. Frazeologie
 6. Koncovky podstatných jmen
 7. Koncovky přídavných jmen
 8. Lexikální pravopis
 9. Literární druhy
 10. Mluvnické kategorie podstatných jmen
 11. Mluvnické kategorie přídavných jmen
 12. Neohebné slovní druhy
 13. Obohacování slovní zásoby
 14. Podmět
 15. Podstatná jména
 16. Pravopis příslovcí
 17. Přenesení významu
 18. Přídavná jména
 19. Řazení textu
 20. Shoda přísudku s podmětem
 21. Slovesa
 22. Slovesné vidy
 23. Spodoba znělosti
 24. Stavba slova
 25. Vztahy mezi slovy
 26. Zájmena
 27. Základní skladební dvojice