Prezenční i Domácí Zkoušky nanečisto probíhají od 8. 4. do 14. 4. i ve všední dny! Podrobné informace najdete v rozvrhu.

Nákupní řád platný do 8.9.2022

ilustrační obrázek k časti webu

Firma – ZKOUŠKY NANEČISTO

Zkoušky nanečisto s.r.o.
Na Březince 1515/22
150 00 - Praha 5
IČ: 06713408

Kontakty

Obchodní podmínky

1.1 Zkoušky nanečisto s.r.o., se sídlem Na Březince 1515/22, 150 00, Praha 5 – Smíchov, IČ 06713408 (dále jen „provozovatel“), vydávají tyto Obchodní podmínky, jimiž se vymezují vzájemné závazky a pravidla při prodeji zboží a poskytování služeb provozovatelem zákazníkovi.

Smluvní vztah

2.1 Tyto Obchodní podmínky se vztahují na veškeré případy prodeje zboží a poskytování služeb z nabídky, prezentované na webových stránkách provozovatele (dále jen „web“). Specifická pravidla pro specifické zboží a služby provozovatele, a to pro

2.1.1 prodej zboží (čl. V.)

2.1.2 školící a lektorské služby (čl. VI.)

2.1.3 online kurzy a materiály (čl. VII.)

2.1.4 online soutěže (čl. VIII.)

2.1.5 jsou popsána dále v těchto podmínkách.

V případě, že je zákazník spotřebitelem, tedy fyzickou osobou jednající mimo rámec svého případného podnikání, mají před těmito Obchodními podmínkami přednost poučení o Spotřebitelských právech, dostupná zde a příslušná ustanovení občanského zákoníku, chránící spotřebitele.

2.3 Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami odesláním objednávky provozovateli prostřednictvím uživatelského rozhraní webu a/nebo uzavřením (dílčí) smlouvy na konkrétní zboží či službu (dále společně jen „plnění“) s provozovatelem prostřednictvím e-mailu či jinou formou komunikace na dálku. Tyto Obchodní podmínky budou provozovatelem přiloženy k elektronickému potvrzení objednávky, je-li provozovatelem zasíláno.

2.4 Je-li smlouva uzavřena přijetím objednávky zákazníka učiněné prostřednictvím webu (tedy prostřednictvím objednávkového formuláře či jiného rozhraní na webu, nikoli e-mailem apod.), je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu až do doby, kdy objednávku bezvýhradně potvrdí anebo poskytne plnění.

2.5 Není-li objednávka učiněna prostřednictvím webu, je smlouva uzavřena jejím potvrzením ze strany provozovatele. Potvrzení objednávky provozovatelem, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí objednávky a tvoří nový návrh provozovatele na uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy za takto nově stanovených podmínek pak dojde buď bezvýhradným potvrzením podmínek zákazníkem anebo poskytnutím plnění provozovatelem zákazníkovi (za podmínek stanovených v potvrzení objednávky provozovatelem).

2.6 Zaslání ceníku, obchodních nabídek, oběžníků a jiných materiálů provozovatele zákazníkovi není považováno za závaznou nabídku plnění.

III. Dodací podmínky plnění

3.1 Provozovatel si vyhrazuje jednostranné prodloužení termínu plnění v případě výskytu okolností, bránících poskytnutí plnění v původně deklarovaném termínu a provozovatelem nezaviněných. Případy vyšší moci (např. požár, exploze, záplavy, stávky u výrobce zboží, nařízení protiepidemických opatření apod.) opravňují provozovatele přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy pro nemožnost plnění bez nároku zákazníka na náhradu škody a v případě služeb uvedených v čl. VI. změnit poskytované plnění v souladu s těmito podmínkami. Zjistí-li provozovatel, že sjednaný termín dodání nemůže dodržet, zákazníka o tom bez zbytečného odkladu informuje.

3.2 V případě, že je zákazník v prodlení s úhradou jakékoli částky za jakékoli plnění provozovatele, je provozovatel oprávněn pozastavit veškeré anebo některé poskytované plnění zákazníkovi.

3.3 Není-li dohodnuto jinak, je zákazník povinen převzít od provozovatele i částečné dodávky.

IV. Cena a platební podmínky

4.1 Ceny plnění jsou uváděny na webu, popř. v ceníku provozovatele. Není-li mezi provozovatelem a zákazníkem sjednáno jinak, je zákazník povinen uhradit cenu plnění dle výzvy provozovatele k úhradě a provozovatel je oprávněn až do uhrazení ceny odložit poskytnutí plnění anebo od smlouvy odstoupit.

4.2 Nabízí-li provozovatel na webu možnost časově omezeného čerpání plnění (služeb) zdarma, může takovou nabídku jeden zákazník čerpat pouze jednou, přičemž taková nabídka nezavazuje ani jednu ze stran k následné nabídce nebo objednávce dalšího plnění.

4.3 Není-li sjednáno jinak, má provozovatel v případě prodlení zákazníka s úhradou ceny plnění právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

V. Prodej zboží

5.1 Spočívá-li plnění v prodeji zboží provozovatele, uplatní se následující pravidla, pokud Spotřebitelská práva nestanoví jinak:

5.2 Je-li sjednáno dodání zboží v místě určeném zákazníkem, zajišťuje provozovatel přepravu na náklady zákazníka za cenu stanovenou v platném ceníku provozovatele uvedeném na webu, jinak za cenu obvyklou. Provozovatel může stanovit, že od určité hranice nese náklady přepravy provozovatel za zákazníka či že přeprava je zahrnuta v ceně plnění. Provozovatel je oprávněn podmínit poskytnutí plnění uhrazením nákladů přepravy.

5.3 Výhrada vlastnického práva: Dodané zboží zůstává vlastnictvím provozovatele až do úplného zaplacení kupní ceny zákazníkem. Vrácení dodaného zboží z titulu výhrady vlastnictví není považováno za odstoupení od smlouvy. Zákazník je povinen po dobu trvání výhrady (tedy do úplného zaplacení zboží) informovat neprodleně provozovatele o jakémkoli prodeji zboží třetí osobě i o jakémkoli poškození zboží. Prodá-li zákazník dodané zboží s výhradou vlastnického práva, lhostejno v jakémkoli stavu, zřizuje se tím zástavní právo provozovatele k pohledávkám provozovatele na úhradu ceny zboží či jiného výrobku vůči odběrateli zákazníka, zajišťující pohledávku provozovatele vůči zákazníkovi na úhradu kupní ceny zboží. Zákazník je povinen uvést na své dodavatelské faktuře údaje potřebné k identifikaci zboží a informaci pro odběratele o zástavě pohledávky. Na vyžádání provozovatele je zákazník povinen poskytnout provozovateli veškeré informace a dokumenty potřebné k uplatnění jeho práv.

5.4 Zákazník je povinen dodané zboží od provozovatele pečlivě prohlédnout neprodleně po převzetí. V případě, že zákazník zjistí při této prohlídce vady zboží a rozhodne se tyto vady vůči provozovateli uplatnit, je povinen doručit provozovateli písemné oznámení o vadách (reklamaci) bez zbytečného odkladu po dodání zboží, jinak zákazník ztrácí práva z vadného plnění, které včas nereklamoval.

5.5 Záruka za jakost zboží nevyráběného provozovatelem je poskytována výhradně tehdy, je-li to v nabídce zboží výslovně uvedeno anebo v dílčí smlouvě sjednáno. Záruka je vždy poskytována za podmínek záruční odpovědnosti (záručních podmínek) dodavatele zboží, s nimiž je zákazník povinen se seznámit a které mu provozovatel na žádost poskytne.

5.6 Pokud je zboží dle zákona možné vrátit opotřebované, nahradí zákazník provozovateli vzniklé opotřebení, oceněné rozdílem mezi aktuální hodnotou zboží a hodnotou nového zboží.

5.7 Reklamace budou vyřizovány obvykle do 30-ti kalendářních dnů od převzetí reklamovaného zboží provozovatelem. Není-li písemně dohodnuto něco jiného, je rozsah náhrady újmy způsobené vadou zboží v případě odpovědnosti provozovatele za takovou újmu omezen částkou odpovídající ceně zboží.

5.8 Bližší úpravu podmínek uplatňování nároků z vad zboží je provozovatel oprávněn stanovit samostatným reklamačním řádem, zveřejněným na webu či jiným vhodným způsobem.

VI. Školící a lektorské služby

6.1 Spočívá-li plnění v poskytování školících či lektorských služeb provozovatele, uplatní se následující pravidla, pokud Spotřebitelská práva nestanoví jinak:

6.2 Služby mohou být poskytovány osobně provozovatelem anebo jím pověřeným lektorem; za kvalitu a výběr lektora odpovídá provozovatel.

6.3 Služby jsou poskytovány obvykle kolektivně v místě a termínech vyhlašovaných provozovatelem na webu předem. Služby jsou poskytovány pouze studentům, kteří neprojevují příznaky virového onemocnění. V případě, že student projevuje známky onemocnění, je zákazník povinen tuto skutečnost oznámit provozovateli a nesmí se účastnit služeb provozovatele poskytovaných za fyzické přítomnosti. Provozovatel a zákazník na základě oznámení onemocnění postupují přiměřeně podle čl. 6.4 níže, je-li to možné, a není-li to možné, přiměřeně podle čl. 6.5 níže. V případě, že zákazník má v úmyslu odmítnout návrh provozovatele ohledně změny podmínek či plnění, postupuje se přiměřeně podle 6.6 níže.

6.4 Provozovatel je oprávněn z důležitých důvodů objednávky služeb zrušit, a to i po uhrazení, s tím, že nabídne zákazníkovi nahrazení v jiném termínu, popř. za upravených podmínek, které je zákazník vždy oprávněn odmítnout a požadovat vrácení uhrazené ceny. Zákazník není oprávněn změnu odmítnout, pokud se jedná výhradně o změnu termínu z důvodu nemoci či jiné omluvitelné překážky na straně provozovatele a pokud nový termín je v podobném časovém termínu, jako byl termín původní. Rozhodne-li se provozovatel jednostranně změnit podmínky plnění z důvodů uvedených v tomto článku, informuje o této skutečnosti a o obsahu změny podmínek vhodným způsobem zákazníka (e-mailem, zveřejněním na webových stránkách apod.).

6.5 Provozovatel je oprávněn změnit podobu sjednaných školících a lektorských služeb na plnění spočívající v poskytování online kurzů a materiálů podle čl. VII. těchto obchodních podmínek v případě výskytu okolností, bránících poskytnutí plnění v původně deklarovaném termínu, způsobu či rozsahu a provozovatelem nezaviněných (z důvodu vyšší moci). Příklady vyšší moci jsou uvedeny v čl. 3.1 výše. Rozhodne-li se provozovatel jednostranně změnit poskytované plnění z důvodů uvedených v tomto článku, informuje o této skutečnosti a o obsahu změny plnění vhodným způsobem zákazníka. Změněné plnění musí co do rozsahu a obsahu přiměřeně odpovídat původnímu plnění.

6.6 Zákazník je oprávněn změny podle čl. 6.4 a 6.5 odmítnout pouze bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy je o nich informován, a v odmítnutí uvést konkrétní důvody, pro které pro něj není navržená změna přijatelná; neučiní-li tak, právo odmítnout změnu zaniká. Odmítne-li zákazník změnu řádně a včas, je kterákoli strana oprávněna od smlouvy v rozsahu sjednaného a dosud neposkytnutého plnění odstoupit, s tím, že provozovateli v takovém případě náleží náhrada již vynaložených nákladů na poskytnuté plnění, i kdyby pro zákazníka nemělo užitek.

6.7 Provozovatel je oprávněn stanovit minimální počet zákazníků (studentů) pro poskytování služeb, přičemž pokud není takto stanovená minimální kapacita naplněna, je provozovatel oprávněn příslušný kurz oznámením zákazníkům zrušit a nabídnout náhradní službu anebo vrátit uhrazenou cenu. Pokud bude zákazníkům nabídnuta náhradní služba, použije se ustanovení čl. 6.4 obdobně.

6.8 V případě, že zákazník z jakýchkoli důvodů na vlastní straně služby nevyčerpá, uhrazená cena se nevrací, nedohodnou-li se strany jinak. Umožní-li provozovatel zákazníkovi zrušit již přijatou objednávku před zahájením poskytování služeb, je oprávněn účtovat přitom storno poplatek (odstupné) ve výši stanovené na webu anebo dohodnuté.

6.9 Jakékoli výhrady či reklamace ke kvalitě poskytnuté služby (nároky vyplývající z vady poskytnuté služby) musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu, jinak nemohou být zohledněny.

6.10 V případě, že provozovatel poskytne v souvislosti se službou zákazníkovi materiály chráněné autorskými právy provozovatele nebo třetích osob, je zákazník oprávněn využít je pouze pro své osobní potřeby v souvislosti s poskytnutou službou.

VII. Online kurzy a materiály

7.1 Spočívá-li plnění v poskytování online kurzů či materiálů provozovatele, uplatní se následující pravidla, pokud Spotřebitelská práva nestanoví jinak:

7.2 Služba je zákazníkům poskytována zejména těmito způsoby:

  • zpřístupněním online materiálů, výukových videí či audiozáznamů na serveru provozovatele (či prostřednictvím externího serveru nebo služby určených provozovatelem),
  • zasláním materiálů v elektronické formě,
  • zpřístupněním online testů bez/s individuálním písemným hodnocením lektora,
  • zpřístupněním živého video přenosu výuky,
  • zpřístupněním hovoru, příp. videohovoru a chatu s lektorem,

a to obvykle prostřednictvím uživatelského účtu zákazníka (poskytnutím přístupových údajů – uživatelského jména, hesla apod.), popřípadě prostřednictvím jiné vhodné elektronické formy (e-mail, messenger, apod.). Služba je poskytnuta bez ohledu na to, zda zákazník možnost přístupu k materiálům, testům, živým přenosům a jiným zdrojům uvedeným výše či tyto zdroje samotné využije či nikoli. Zákazník není oprávněn materiály či jiné zdroje uvedené výše stahovat, zaznamenávat či jinak ukládat do svého zařízení, s výjimkou případů, kdy jsou tyto výstupy zákazníkovi poskytovány ve formě, která takové stažení, zaznamenání či jiné uložení předpokládá (např. přiložením materiálů do přílohy e-mailu či poskytnutím odkazu vedoucího ke stažení souborů apod.).

7.3 V případě, že provozovatel poskytne v souvislosti se službou zákazníkovi materiály chráněné autorskými právy provozovatele nebo třetích osob, je zákazník oprávněn využít je pouze pro své osobní potřeby v souvislosti s poskytnutou službou. Provozovatel je oprávněn umístit do materiálů vodoznak či jinou digitální značku, umožňující sledování využití a další distribuce materiálů; údaje takto získané však smí využít pouze v souvislosti s obranou oprávněných zájmů provozovatele či držitele autorských práv k materiálu.

7.4 Zákazník není oprávněn poskytnout přístupové údaje k čerpání služby anebo jinak umožnit čerpání služby třetí osobě.

VIII. Online soutěže

8.1 Provozovatel může na webu přislíbit odměnu blíže neurčeným účastníkům soutěže, jejíž podmínky na webu provozovatel veřejně vypíše. Účastníkem soutěže v takovém případě může být kdokoli, kdo splní podmínky účasti stanovené provozovatelem, nestanoví-li podmínky soutěže jinak.

8.2 V případě online soutěží nevzniká mezi provozovatelem a účastníkem soutěže smlouva, jedná se pouze o veřejný příslib provozovatele.

8.3 Provozovatel je oprávněn soutěž kdykoli až do udělení ceny odvolat.

8.4 Účastníci soutěže nemají nárok na jakoukoli náhradu nákladů, které jim v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou, ani jiné nároky vůči provozovateli.

8.5 V případě, že se vítězem soutěže stane nejúspěšnějším splněním stanovených podmínek soutěže více účastníků, je provozovatel oprávněn mezi nimi vybrat jednoho či jiný omezený počet vítězů losem, dodatečně určenými kritérii či jiným vhodným způsobem, anebo rozdělit odměnu mezi vítěze.

IX. Výhrady a odpovědnost

9.1 Provozovatel je zejména v souvislosti s nutnou údržbou, zlepšováním nebo opravami webu oprávněn dočasně omezit či zastavit provoz webu či poskytovaných služeb jako celku (popř. jeho některých částí, např. Informačních služeb), a to přednostně v době víkendů, pracovního klidu a v noci; takovou skutečnost je povinen, je-li to možné, v dostatečném předstihu zákazníkům oznámit, a to prostřednictvím webu či jiným vhodným způsobem.

9.2 Odpovědnost provozovatele za případnou újmu způsobené porušením povinností při poskytování plnění anebo v souvislosti s ním je dána pouze v případech, že ke vzniku újmy dojde v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslu na straně provozovatele; rozsah náhrady újmy je omezen v celkovém souhrnu částkou odpovídající celkové ceně služeb uhrazené provozovateli za dobu trvání dané smlouvy.

9.3 Provozovatel neodpovídá za případné výpadky v poskytování plnění, způsobené na straně třetích osob, zejména pak dodavatelů služeb nezbytných k poskytování služeb (poskytovatelé hostingu, internetového připojení, dodavatelé elektrické energie apod.), anebo zásahy vyšší moci, jakož i za škody nepředvídatelné či neodvratitelné.

9.4 Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do budovy nebo vykázat z budovy, ve které poskytuje školící a lektorské služby, studenta, u kterého vznikne podezření, že trpí možnými příznaky virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, jiný příznak infekce dýchacích cest, bolesti břicha, svalů apod.). Nedosahuje-li student plnoletosti provozovatel o podezření na onemocnění studenta bezodkladně informuje jeho zákonného zástupce. Provozovatel a zákazník následně postupují přiměřeně podle čl. 6.3 výše.

X. Ochrana osobních údajů

10.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právním předpisy České republiky.

10.2 Všechny osobní údaje, které zákazník při spolupráci s provozovatelem uvede, jsou důvěrné a bude tak s nimi zacházeno.

10.3 Zákazníci se mohou podrobně seznámit s druhy zpracovávaných osobních údajů, účely zpracování, právními důvody zpracování, délkou zpracování a jejich právy zde (dále jen „informace o zpracování osobních údajů“).

XI. Platnost a účinnost

11.1 Tyto Obchodní podmínky se vydávají na dobu neurčitou. Platnosti a účinnosti nabývají dnem jejich vydání.

11.2 Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto Obchodních podmínek bez předchozího upozornění, s tím, že aplikováno je vždy znění těchto Obchodních podmínek účinné ke dni potvrzení konkrétní objednávky.

11.3 Práva a povinnosti neupravené těmito podmínkami se řídí právem České republiky. K rozhodování případných sporů mezi provozovatelem a zákazníkem bude vždy příslušný soud České republiky, určený podle sídla provozovatele.


V Praze dne ­ 19. 8. 2020

Mgr. Petr Husar

Starší verze obchodních podmínek platná 1. 1. 2018 - 18. 8. 2020