Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - Historie 15


Otázka číslo 1:

Tzv. Badeniho jazyková nařízení vydaná v roce 1897 zaváděla:
Možné odpovědi:
rozdělení monarchie dle úředního jazyka na země „výlučně německé“ a země „výlučně dvojjazyčné“
zrovnoprávnění češtiny a němčiny při tzv. vnějším úřadování státních úřadů
s platností jen pro Čechy češtinu v určitých případech jako tzv. vnitřní úřední jazyk

Otázka číslo 2:

Centrem provincie „Sudetenland“ vyhlášené říšskými poslanci v roce 1918 bylo město:
Možné odpovědi:
Opava
Liberec
Znojmo

Otázka číslo 3:

Dle počtu občanů hlásících se k jednotlivým národnostem byly nejpočetnějšími národnostmi v Československu v roce 1921 nejvyšší počínaje:
Možné odpovědi:
česká, slovenská, německá
česká, německá, slovenská
česká, slovenská, maďarská

Otázka číslo 4:

Většina textilní produkce z okolí Liberce směřovala před velkou světovou hospodářskou krizí ve 30. letech:
Možné odpovědi:
na domácí trh
do Německa
na Balkán

Otázka číslo 5:

Proti vzrůstající agresivitě Hitlerova Německa se v roce 1935 Beneš iniciativně angažoval na vybudování obranného spojeneckého systému mezi Francií, Československem a:
Možné odpovědi:
Polskem
Itálií
Sovětským Svazem

Otázka číslo 6:

Spina, Zajicek a Czech byli v průběhu 30. let 20. století:
Možné odpovědi:
členové československé vlády
přední nacističtí funkcionáři
rakouští šlechtici usilující o restauraci Habsburků

Otázka číslo 7:

Joseph Goebbels zastával funkci:
Možné odpovědi:
ministra propagandy
velitele SS
maršála a ministra letectva
velitele gestapa

Otázka číslo 8:

Runcimanova mise působila v Československu od 3. srpna 1938 a skončila fakticky 5. září, kdy prezident Beneš sudetoněmecké karlovarské požadavky svým tzv. čtvrtým plánem:
Možné odpovědi:
naprosto odmítl akceptovat
fakticky přijal téměř všechny
uznal částečně za proveditelné

Otázka číslo 9:

Britský premiér Chamberlain učinil další krok na cestě k dohodě s Německem. 15. září 1938 se vydal do Berchtesgadenu, kde mu Hitler oznámil své nové požadavky:
Možné odpovědi:
Vytvořit v pohraničí Československa nezávislý sudetský stát pod německou ochranou
Rozbít Československo na 4 – 5 nezávislých států s odbrým vztahem k Německu
Připojit německé oblasti Československa k Německu

Otázka číslo 10:

„...jestliže z takto vytvořené situace vznikne válka, bude za ni zodpovědné Československo…“ Kdo a kdy se s tímto stanoviskem obrátil na prezidenta Beneše?
Možné odpovědi:
21. září 1938 velvyslanec Francie v Praze
14. března 1939 sovětský ministr zahraničí
1. ledna 1948 americký veklvyslanec v Praze

Otázka číslo 11:

Na základě vyhlášení Protektorátu 16. 3 1939 obyvatelé protektorátu německé národnosti se stali říšskými příslušníky, příp. říšskými občany, ostatní obyvatelé byli:
Možné odpovědi:
bez státní příslušnosti
pouze „státními“ příslušníky protektorátu
cizími státními příslušníky

Otázka číslo 12:

Říšským protektorem Čech a Moravy se stal nejdříve:
Možné odpovědi:
Karl Hermami Frank
Konstantin von Neurath
Adolf Hitler
Reinhard Heydrich

Otázka číslo 13:

Prvním povstáním proti nacistům na územích okupovaných Německem bylo v roce 1943:
Možné odpovědi:
povstání ve varšavském ghetu
Slovenské národní povstání
partizánská válka v Bělorusku

Otázka číslo 14:

Co to byla Heydrichiáda?
Možné odpovědi:
Celostátní sportovní a atletická akce, vrcholící v Praze na Strahově
Opera, která měla uctít památku Reinharda Heydricha
Teror gestapa, který měl pomstít atentát na Reinharda Heydricha

Otázka číslo 15:

Prakticky po celou dobu trvání Protektorátu (prosinec 1938 – květen 1945) byl Jaroslav Krejčí:
Možné odpovědi:
ministrem vnitra
ministrem školství
ministrem spravedlnosti

Otázka číslo 16:

Úřad říšského protektora se od r. 1943 přeměnil v samostatný orgán:
Možné odpovědi:
německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
ministerstvo pro správu národního majetku
prezidium a kuratorium

Otázka číslo 17:

Od r. 1943 byl státním ministrem pro Čechy a Moravu:
Možné odpovědi:
K. Henlein
K. H. Frank
K. Horovitz

Otázka číslo 18:

V protektorátu byla bezpečnostní a státní policie následně roztříděna. Vytvoř správné dvojice:

a) bezpečnostní policie
b) státní tajná policie
c) bezpečnostní služba
d) kriminální policie

1) Gestapo
2) Sicherheitspolizei
3) Kripo
4) SD
Možné odpovědi:
a-2, b-1, c-3, d-4
a-1, b-2, c-4, d-3
a-2, b-1, c-4, d-3
a-2, b-4, c-1, d-3

Otázka číslo 19:

V protektorátu byla pořádková a místní policie následně roztříděna. Vytvoř správné dvojice:

a) ochranná policie
b) četnictvo
c) obecní výkonná policie
d) požární ochranná policie

1) Feuerschutzpolizei
2) Gemeindepolizei
3) Gendarmerie
4) Schutzpolizei
Možné odpovědi:
a-3, b-4, c-2, d-1
a-4, b-3, c-2, d-1
a-4, b-2, c-3, d-1
a-1, b-3, c-2, d-4

Otázka číslo 20:

Tzv. Benešovy dekrety jsou již od svého počátku považovány za zákony:
Možné odpovědi:
deklarativní
ústavní
normativní

Otázka číslo 21:

První dekret prezidenta Beneše byl vydán pochopitelně již v exilu a zřizovala se jím Státní rada. Pochází z roku:
Možné odpovědi:
1940
1941
1942

Otázka číslo 22:

Urči dvojice správně přiřazené z následujících položek:

A/Dekret 5/1945 ze dne 19. května 1945
B/ Dekret 12/1945 ze dne 21. června 1945
C/ Dekret 16/1945 ze dne 19. června 1945

I. o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných soudech
II. o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů.
III. o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.
Možné odpovědi:
A-II, B-III, C-I
A-I, B-III, C-II
A-II, B-I, C-III
A-I, B-II, C-III

Otázka číslo 23:

Dekret 33/1945 ze dne 2. srpna 1945 pojednával o:
Možné odpovědi:
o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské
o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

Otázka číslo 24:

Která z uvedených dvojic je správná:
Možné odpovědi:
Jaltská konference, hlava IV - "Německo bude povinno nahradit v největší míře škody a utrpení, které způsobilo Spojeným národům a za něž se německý nárok nemůže zbavit odpovědnosti".
"Dohoda o reparacích od Německa" ze dne 21. prosince 1945, signovaná Československem 27. února 1946 – „každá vláda si ponechá formou, již sama zvolí, německý nepřátelský majetek v její pravomoci, nebo jím bude disponovat takovým způsobem, aby se nemohl vrátit do německého vlastnictví nebo německou kontrolu a odečte tento majetek od svého podílu na reparacích.“
zákon 115/1946 ze dne 8. května 1946 o právnosti jednání souvisejících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků – „za zrádce a nepřítele jsou považovány osoby, které kolektivně nebo individuelně vyvíjely činnost směřující proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, bezpečnosti a obraně Československé republiky, které k takové činnosti podněcovaly nebo jiné svésti chtěly a záměrně a aktivně podporovaly jakýmkoliv způsobem německé nebo maďarské okupanty“

Otázka číslo 25:

Živelný odsun německého obyvatelstva z českého pohraničí trval:
Možné odpovědi:
do května 1945
do září 1945
do jara 1946

Otázka číslo 26:

RG – Revoluční gardy byly polovojenskými jednotkami čs. občanů působící:
Možné odpovědi:
v pohraničí v poválečných měsících
v zahraničních vojenských oddílech
ve státní správě při komunistickém převratu v roce 1948

Otázka číslo 27:

Během druhé světové války německé orgány rozhodli o odsunu Němců z:
Možné odpovědi:
Maďarska
Pobaltí
Moldávie
Banátu

Otázka číslo 28:

Česko-německo-slovenská komise historiků byla utvořena na základě dohody mezi vládou tehdejší ČSFR a SRN v roce:
Možné odpovědi:
1990
1992
1997

Otázka číslo 29:

Průvod více než 20 000 Němců , který později vstoupil do historie jako pochod smrti, vyšel 30. 5. 1945 z:
Možné odpovědi:
Brna
Liberce
Ústí nad Labem

Otázka číslo 30:

Mezinárodní smlouva mezi ČSSR a NSR z roku 1970 majetkové nároky sudetských Němců:
Možné odpovědi:
vyřešila odmítnutím nároků
nijak neřešila
přislíbila návrat majetku zabraného v l. 1945-46Kontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist