Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - Historie 11


Otázka číslo 1:

Germanizace v habsburských zemích na konci 18. stol:
Možné odpovědi:
byla prosazována zejména Josefem II.
byla výrazem vítězství přimknutí se Habsburského soustátí k Prusku
nebyla myšlena jako nástroj národnostního útlaku
národní moment se dostal do popředí až v 19. stol.
Josef II. ji požadoval z praktických důvodů – úředníci na jednotlivých stupních stát. aparátu si musí rozumět a musí mluvit jednotnou řečí

Otázka číslo 2:

Obnovená zemská zřízení:
Možné odpovědi:
vydal je Ferdinand I. samostatně pro Čechy (1627), samostatně pro Moravu (1628)
byla zakotvena absolutistická forma vlády
výlučné právo panovníka tvořit práv. normy
výlučně pověřovala církevní řády vést vzdělávací instituce
právo udělovat inkolát (obyvatelské právo, obdoba dnešního stát. občanství)

Otázka číslo 3:

Obnovená zemská zřízení:
Možné odpovědi:
odpírala poddaným osobní svobodu a zaváděla nevolnictví
panovníkovi byl podřízen celý stát. aparát - úředníci skládali přísahu do rukou panovníka přísahu
likvidace stav. orgánů – to však není pravda, fungovaly nadále, ale výrazně se změnilo jejich postavení (zejména ztratili právo podílet se na zákonodárství), mohli spravovat zemský majetek a schvalovat daně
změna struktury stav. orgánů – duchovní se stali samostatným stavem, výrazně se oslabila pozice měst (všechna města měla jeden společný hlas)
úředním jazykem vedle češtiny se stala i němčina

Otázka číslo 4:

Pragmatická sankce (1713):
Možné odpovědi:
vydal ji Karel VI.
je nástupnickým řádem
odpírá nekatolíkům v zemi vlastnit majetky
funkce - zajistit nástupnictví i pro ženské potomky
funkce - zabránit rozštěpení monarchie

Otázka číslo 5:

Roku 1806 zanikla Svaté říše římská, roku 1804 – František II. se prohlásil za ..... císaře s titulem František I.:
Možné odpovědi:
habsburského
německého
rakouského

Otázka číslo 6:

Josefínský katastr nerozlišoval mezi rustikální a dominikální půdou, daně měly vybírat nové jednotky tzv. ……….. obce:
Možné odpovědi:
katastrální
regionální
státní

Otázka číslo 7:

Roku 1784 se uskutečnilo administrativní spojení čtyř pražských měst, Josef II. vytvořil jednotný městský …………, zřídil pražské policejní ředitelství.
Možné odpovědi:
direktoriát
magistrát
rektorát

Otázka číslo 8:

V březnu 1848 se v Praze sešla schůze ve ........ lázních – znamenala počátek polit. aktivity na čes. polit. scéně.
Možné odpovědi:
Svatováclavských
Svatojánských
Svatovítských

Otázka číslo 9:

1526 bitva u Moháče - zahynul zde poslední ...... panovník Ludvík:
Možné odpovědi:
lucemburský
arpádovský
jagellonský

Otázka číslo 10:

Ferdinand I. Habsburský (1526 – 1564) se stal českým králem, ačkoli nebyla uznána ...... Anny, ale jeho nástup byl považován za výsledek volby.
Možné odpovědi:
dědičná práva jeho manželky
legitimita jeho dcery
rozhodnutí královny

Otázka číslo 11:

Ferdinand I. Habsburský byl ...... Karla V., španělského krále a císaře římské říše.
Možné odpovědi:
syn
otec
bratr

Otázka číslo 12:

Posloupnost Habsburských panovníků, českých králů byla tato:
Možné odpovědi:
Ferdinand I., Maxmilián II., Rudolf II., Matyáš I., Ferdinand II.
Rudolf II., Ferdinand I., Maxmilián II., Matyáš I., Ferdinand II.
Ferdinand I., Matyáš I., Rudolf II., Maxmilián II.,Ferdinand II.

Otázka číslo 13:

Války o rakouské dědictví (1740 – 1748) následovaly po:
Možné odpovědi:
nástupu Marie Terezie na trůn po otci Karlu VI.
nástupu Marie Terezie na trůn po otci Karlu V.
nástupu Marie Terezie na trůn po otci Karlu IV.

Otázka číslo 14:

Války o rakouské dědictví vyvolala snaha rozdělit habsburskou říši . Rakousko se utkalo především s ……….. o území Slezska.
Možné odpovědi:
Ruskem
Polskem
Pruskem

Otázka číslo 15:

V průběhu 1. slezské války (1740 – 1742) je ...... kurfiřt Karel Albrecht za souhlasu českých stavů prohlášen za českého krále jako Karel III., čímž je ze strany českých stavů porušena jak pragmatická sankce, tak loayalita Habsburkům.
Možné odpovědi:
braniborský
saský
bavorský

Otázka číslo 16:

3. slezská válka vyvolaná snahou Marie Terezie znovu získat Slezsko byla součástí širšího mocenského konfliktu tzv. ..... války
Možné odpovědi:
šestileté
sedmileté
osmileté

Otázka číslo 17:

...... sněm zasedající v letech 1848 - 9 měl za úkol připravit rakouskou ústavu, která by vyhovovala majoritním i minoritním národům.
Možné odpovědi:
Kroměřížský
Vídeňský
Pardubický

Otázka číslo 18:

Rakousko-uherským ...... (1867) došlo k přetvoření monarchie v unii, která se svým charakterem blížila spíše k unii reálné než personální.
Možné odpovědi:
povstáním
vyrovnáním
mírem

Otázka číslo 19:

Rakouské volební právo až do začátku 20. stol. bylo postaveno na tzv. kuriálním systému – voliči rozděleni do skupin 4 a více (kurií) zejména podle ....... kritérií.
Možné odpovědi:
národních a územních
majetkových a profesních
náboženských a kulturních

Otázka číslo 20:

Pro období bezprostředně po vyhlášení války v roce 1914 je příznačný národnostní útlak, omezení kult. života, dochází k ..... čelních představitelů někt. polit. stran, Sokola, Živnobanky
Možné odpovědi:
popravám
zatýkání
osvobození

Otázka číslo 21:

Manifest českých spisovatelů v roce 1917 jako první podepsal Jirásek a po něm dalších 200 spisovatelů. Úkolem bylo ..... a přimět je k tomu, aby ve svolaném parlamentu začali prosazovat české zájmy.
Možné odpovědi:
nominovat a volbou vybrat delegáty delegace k císaři
vyzvat české vojáky a četníky
probudit české poslance z nečinnosti

Otázka číslo 22:

Po vzniku Československé republiky bylo nežádoucí, aby v jednom státě existovaly vedle sebe dva právní řády 1919 – vzniklo ministerstvo ...... (ministerstvo unifikací) – zaměřovalo se především na unifikaci stát. správy.
Možné odpovědi:
vnitra
pro sjednocení zákonů
pro správu národního majetku

Otázka číslo 23:

V září 1938 – Německo, Francie, Anglie a Itálie podepsaly ..... dohodu jíž signatáři souhlasili, že část čsl. území (Sudety) postupně bude připojeno k Velkoněmecké Říši.
Možné odpovědi:
Mnichovskou
Berlínskou
Norimberskou

Otázka číslo 24:

V roce 1938 bylo zavedeno ..... právo – obyvatelé čes. národnosti žijící v pohraničí se mohli rozhodnout, jaké chtějí mít občanství (stejně jako Němci žijící ve vnitrozemí).
Možné odpovědi:
volební
národní
opční

Otázka číslo 25:

15. 12. 1938 byl vydán tzv. zmocňovací zákon, jímž došlo k předání ..... na exekutivu (prezident republiky měl např. právo měnit ústavu )
Možné odpovědi:
soudních pravomocí
zákonodárné moci
hospodářské kontroly strategických podniků

Otázka číslo 26:

V období 2. československé republiky jsou postupně likvidovány politické demokratické organizace – byl například vytvořen systém dvou politických. stran – Strany práce a Strany ....... .
Možné odpovědi:
národní jednoty
národně sociální
pokrokové

Otázka číslo 27:

Po vyhlášení samostatnosti ČSR německé obyvatelstvo v Sudetech projevilo nesouhlas se svým životem v nově vzniklé ČSR byly vytvořeny 4 německé provincie, z nichž nejvýznamnější byla Deutschböhmen na ...... .
Možné odpovědi:
Karlovarsku
Vysočině
Liberecku

Otázka číslo 28:

Po 1. svět. válce se sešla ........ mírová konference, naníž byla podepsána řada smluv, které upravovaly čsl. hranice.
Možné odpovědi:
Pařížská
Londýnská
Vídeňská

Otázka číslo 29:

Smlouvy, které upravovaly čsl. hranice byly tyto: Versailleská smlouva s Německem, Trianonská s ....... , Saint-Germainská s Rakouskem, a ještě tzv. malá Saint-Germainská smlouva.
Možné odpovědi:
Polskem
Ruskem
Maďarskem

Otázka číslo 30:

V rámci tzv. malé Saint-Germainské smlouvy došlo k připojení ........ k ČSR a tím bylo definitivně utvořena ČSR.
Možné odpovědi:
Podkarpatské Rusi
Slezska
AšskaKontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist